Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Undervisningsprincipper

Formålet med Sex & Samfunds undervisningsindsatser er:

 • At unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed
 • At bidrage til øget anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination

6 grundprincipper

Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning er baseret på seks grundlæggende principper og en anbefaling om at skabe et trygt læringsrum.

Læs mere om principperne her på siden.

 1. Unge er kompetente aktører
 2. Et aktivt læringssyn
 3. Handlingsorienteret viden
 4. Det brede positive sundhedssyn
 5. Et positivt syn på seksualitet
 6. Forskelligheder og mangfoldighed er en ressource

1) Unge er kompetente aktører

I sundheds- og seksualitetsundervisningen skal unge ses som kompetente aktører i deres eget liv. Elevernes ressourcer skal tages alvorligt og bruges aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Det skaber ejerskab og udvikler elevernes kompetencer til at være aktive medborgere i samfundet.

Det betyder, at elevmedbestemmelse og elevinddragelse er afgørende for god sundheds- og seksualitetsundervisning.

2) ET AKTIVT LÆRINGSSYN

En undervisning, der har som mål at udvikle handlekompetence, skal være baseret på et aktivt læringssyn. Eleverne skal undersøge problemstillinger i bøger, på nettet og i mødet med hinanden og underviseren. Det er eleverne, der både skal finde spørgsmål og svar – naturligvis med relevant modspil fra underviseren. Eleverne kan være aktive og deltagende på mange måder, og elever vil have forskellige muligheder afhængigt af alder og uddannelsestype.

I Sex & Samfund bruger vi dialogbaseret undervisning, hvor der er fokus på praktiske øvelser, undersøgelse og eksperimenter, dilemma- og vurderingsøvelser, interviews samt forskellige former for gruppearbejde.

3) Handlingsorienteret viden

Sundheds- og seksualitetsundervisning skal naturligvis bidrage til udvikling af elevernes viden, men hvis målet er, at eleverne også får styrket deres handlekompetence, skal deres viden være handlingsorienteret [1].

En handlingsorienteret viden må indeholde disse fire dimensioner: 

 1. viden om effekter
 2. viden om årsager
 3. viden om forandringsstrategier
 4. viden om alternativer

Ofte fokuserer sundheds- og seksualitetsundervisning imidlertid kun på de to første dimensioner. For eksempel undervisning om prævention og sexsygdomme der kun handler om, at usikker sex (årsag) kan føre til uønsket graviditet eller smitte med sexsygdomme (effekt).

For at inkludere de to andre dimensioner må undervisningen imidlertid også handle om, hvad der for eksempel skal til for at få unge til at dyrke sikker sex (forandringsstrategier), og hvilke visioner eleverne selv har for deres eget liv (alternativer). Disse to sidste dimensioner er vigtige forudsætninger, dels for elevernes evne til at kunne se nye handlemuligheder for dem selv og andre, dels for at undervisningen øger elevernes kompetencer og motivation til at skabe forandringer.

4) Et bredt og positivt syn på sundhed

Udgangspunktet for undervisningen i seksualitet og sundhed er et bredt og positivt syn på sundhed og trivsel [2]. Det betyder, at eleverne skal arbejde med sundhed som mere end blot fraværet af sygdom, og at undervisningen også skal skærpe elevernes blik for, at levevilkår og livsbetingelser i samfundet mere generelt har betydning for unges sundhed og livskvalitet. Undervisningen skal således både inddrage perspektiver omkring forebyggelse og fremme af sundhed og trivsel i relation til krop, køn, relationer, sex og seksualitet. Et andet væsentligt element i det brede, positive sundhedssyn er, at der skal lægges vægt på sammenhængen mellem livsstil og levevilkår samt handlemuligheder i forhold til at påvirke de levevilkår, der har betydning for ens seksuelle sundhed og trivsel [3].

5) Et positivt syn på seksualitet

Sex & Samfunds udgangspunkt er, at seksualitet er en almindelig del af de fleste menneskers liv - både børns, unges og voksnes og ældres - og at seksualiteten er dynamisk og kan ændre og udvikle sig hele livet igennem. Med udgangspunkt i de seksuelle og reproduktive rettigheder[4] mener vi, at unge har ret til deres seksualitet. Det vil sige ret til at udøve den, tale om den og udforske den, uden at det forbindes med noget skamfuldt eller forbudt. Denne positive tilgang betyder ikke, at man som underviser skal undlade at italesætte de udfordringer og problematikker, der knytter sig til seksualitet og sex. Men det betyder, at man skal træffe et valg om at sætte et positivt fokus på seksualitet og trivsel gennem de fortællinger, eksempler og øvelser, der anvendes. Det kan man blandt andet gøre ved også at tale om lyst og nydelse, når man underviser i samtykke og grænser[5].

6) FORSKELLIGHEDER OG MANGFOLDIGHED ER EN RESSOURCE

I sundheds- og seksualitetsundervisningen er det vigtigt at betragte forskelligheder og mangfoldighed som en ressource, så alle elever uanset deres køn, seksualitet, krop, familier, religion, etnicitet, funktions-nedsættelser med mere oplever, at undervisningen er rettet imod dem. Mangfoldighed og forskellighed skal også afspejles i valg af emner og eksempler, der er relevante for eleverne og inkluderer dem.

Når man skal arbejde med princippet om forskelligheder og mangfoldighed, kan man anvende en normkritisk tilgang til undervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man reflekterer over gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier og seksualitet. Det gøres gennem eksempler, fortællinger, billeder, film og øvelser, der viser mangfoldighed og brud på normer.

Formålet er at udvikle elevernes bevidsthed om de normer i klassen, familien og samfundet, der påvirker dem med henblik på at øge deres handlemuligheder i forhold til at udvide eller at bryde med disse.

I planlægningen af undervisningen bør man som underviser derfor altid overveje, hvilke normer man bevidst eller ubevidst formidler i mødet med eleverne – og hvordan det påvirker elevernes handlemuligheder.

Normkritik

Denne film giver en introduktion til normkritik, og hvordan man kan arbejde normkritisk i seksualundervisningen. Den normkritiske tilgang er en del af det grundlag, Sex & Samfund både udvikler undervisningsmaterialer og underviser ud fra for at sikre god seksualundervisning. Se filmen for at høre mere om, hvad normkritik er, eller læs mere om vores principper her på siden.

[1] Jensen, B.B (2009): ’Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse’, i: Carlsson, M., Simovska, V. & jensen, B.B.: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Teori, Forskning og Praksis. København: Aarhus Universitetsforlag.

[2] Simovska, V. (2012): ’Hvad er sundhed?, i: Simovska, V. & Jensen, J.M. (red.): Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. København: Gads Forlag.

[3] Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, 2014, bilag 22, Samfund og sundhed, fagmål 6, undervisningsministeriet.

[4] De seksuelle rettigheder er formuleret af den internationale organisation IPPF (International Planned Parenthood Federation), som Sex & Samfund er medlem af. Rettighederne tager udgangspunkt i FNs Menneskerettighedserklæring og Børnekonventionen, som Danmark har underskrevet. Læs mere om rettighederne på www.ippf.org (Sexual rights: an IPPF declaration).

[5] Zaneva et.al. (2022) What is the added value of incorporating pleasure in sexual health interventions? A systematic review and metaanalysis. PLoS ONE 17(2).