Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

En mangfoldig skole

I folkeskolens formålsparagraf står, at skolen skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. I vejledningen til Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) uddybes i afsnittet ”En mangfoldig skole” at ledelse, lærere og pædagoger har et ansvar for at skabe et trygt undervisningsmiljø på skolen også for LGBTI-elever og der gives eksempler på hvordan dette kan gøres:

"I bestræbelserne på at skabe en mangfoldig skole, hvor alle elever er inkluderet og oplever at være en del af et trygt undervisningsmiljø, er opgaven for ledelse og lærere hele tiden at øve sig i at blive bedre til at se disse ’blinde punkter’ i skolens praksis. Dette gøres ved kontinuerligt at bestræbe sig på at have et kritisk og helhedsorienteret fokus på de elementer af skolens samlede undervisningsmiljø, der handler om mangfoldighed, ligeværd og rettigheder."

En evalueringsrapport af SSF fra 2019 lavet af ALS Research viser imidlertid, at omfanget af undervisningen i folkeskolen er utilstrækkelig, når det gælder blandt andet undervisning i normer og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet.

Blot 36 % af folkeskoleeleverne i 7. klasse svarer, at de i skolen har ”lært om forskellige former for seksualitet”, og kun 45 % svarer, at de har ”lært om betydningen af forskellighed i krop, køn og seksualitet”. Læs evalueringsrapporten her.

En rapport fra LGBT+ Ungdom fra 2021 "Stop diskrimination i skolen. LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen" peger desuden på massive mistrivsels udfordringer for LGBTQ+ elever i grundskolen. Rapporten bygger på en undersøgelse, der blandt andet viser, at LGBTQ+ eleverne føler sig cirka 6 gange oftere ensomme i skolen sammenlignet med svarfordelingen fra den nationale trivselsmåling.

Her på siden kan du finde inspiration til, hvordan I på skolen og i undervisningen kan sætte fokus på normer og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet og herigennem arbejde med at øge trivslen på skolen. 

Vi anbefaler

Vi anbefaler, at man i undervisningen sætter fokus på gældende normer om køn og seksualitet og ikke udelukkende afvigelser fra normer. I undervisningen bør manderfor præsentere eleverne for forskellige køn og seksualiteter, fx heteroseksualitet, ciskøn, panseksualitet, aseksualitet og homoseksualitet, interkøn, non-binaritet og transkøn.

Når man skal arbejde med forskelligheder og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet, kan man anvende en normkritisk tilgang til undervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man i undervisningen reflekterer over gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier og seksualitet.

Undervisningsmaterialer

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Hvad er normkritik?

Denne film giver en introduktion til normkritik, og hvordan man kan arbejde normkritisk i undervisningen. 

Den normkritiske tilgang er en del af det grundlag, Sex & Samfund både udvikler undervisningsmaterialer og underviser ud fra for at sikre god seksualundervisning.

TIL FORÆLDRE

Forældre stiller ind i mellem spørgsmål til, hvad der undervises i i løbet af Uge Sex. Du kan finde inspiration til samarbejdet med forældre under menupunktet SKOLE-HJEM. Du kan også henvise dem til Sex & Samfunds forældresite, hvor der findes viden og tips til, hvordan man kan tale med sit barn om køn. 

TRANSKØNNEDE BØRN

I Sex & Samfund får vi henvendelser med spørgsmål til hvordan man som skole, fagperson eller forælder kan støtte transkønnede børn og deres familier. Skolen skal være et trygt rum for alle børn, og det er derfor vigtigt, at fagpersoner i skolen er opmærksomme på, at nogle transkønnede børn kan møde undrende blikke og spørgsmål eller blive udsat for drilleri eller mobning.

FORÆLDRE

I Sex & Samfunds podcastserie til forældre START SNAKKEN kan du høre mere om det at være forælder til et transkønnet barn. 

Forældre kan hente vejledning og information om støtte til transkønnede børn hos Foreningen til Støtte for Transkønnede børn på www.fstb.dk.

FAGPERSONER

Fagpersoner kan finde viden i Foreningen til Støtte for Transkønnede børns nye materiale "Støt transkønnede børn og unge i skolen. En guide til fagprofessionelle, fritids- og ungdomsklubber og foreningslivet ". Materialet er baseret på nyere forskning og erfaring fra fagpersoner, og det kan hentes gratis på www.fstb.dk.

Åben skole-tilbud 

LGBT+ Ungdom tilbyder oplæg om identitet, køn og seksualitet.
Læs mere på www.lgbtungdom.dk/vores-tilbud

Normstormerne tilbyder undervisning om blandt andet normer, køn, rettigheder og seksualitet samt handlemuligheder ved mobning og diskrimination.
Læs mere på www.normstormerne.dk

Sabaah tilbyder oplæg i køn, seksualitet og normer i et minoritetsetnisk perspektiv.
Læs mere på www.sabaah.dk/outreach

Sex & Samfund tilbyder supplerende seksualundervisning af ung-til-yngre-underviserkorps.
Læs mere på www.sexogsamfund.dk/book

Links til videre læsning

Evaluering af SSF

På vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har Als Research udarbejdet en evalueringsrapport om Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab i folkeskolen og på frie grundskoler fra 0.-9. klasse. Den er skrevet i samarbejde med Sex & Samfund og udgivet i 2019.

Læs mere her

Stop diskrimination i skolen

LGBT+ Ungdoms evalueringsrapport "Stop diskrimination i skolen. LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen" fra 2021 undersøger børn og unge LGBTQ+ personers oplevelser med at gå i skole.

Læs mere her

Inspirationsmaterialer til arbejdet med LGBTI

På emu.dk kan du finde et inspirations- og vejledningsmateriale, der beskriver de udfordringer LGBTI-elever kan møde og hvordan deres trivsel kan understøttes.

Læs mere her